Ανακοίνωση πρόσληψης στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ” Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για αντικατάσταση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών,  που εδρεύει στις Αχαρνές, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΝΤΥΠΑ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 (ΔΗΦΑ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 (ΔΗΦΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2 (ΔΗΦΑ)

1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 29/12/2017 – 08/01/2018

2)ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 09:00 – 13:00

Μοιραστείτε το…