Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου

Αχαρνές, 15-05-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1689


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ  1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3778/2018/1/2018/04-05-2018 Έγκριση ΑΣΕΠ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών»  (Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»)

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του προγράμματος.

1

 Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. στην διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί, Τ.Κ. 13674, τηλ. Επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900 και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 09:00 π.μ. έως 12:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr και την ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου www.difa.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) μέρες από την 18/05/2018 έως την 29/05/2018.

Σχετικά Έντυπα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης

Μοιραστείτε το…