Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αθλητικών χώρων

Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημοτικών χώρων εκδηλώσεων, αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικής βιβλιοθήκης.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.1 της από 25/2/2020 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-20)
 3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’)
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ. 16837/10.03.2020 (ΦΕΚ 782/10.03.2020 τεύχος Β’).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Την προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας:
 • Όλων των ∆ηµοτικών χώρων εκδηλώσεων, κλειστών και ανοικτών.
 • Όλων των αθλητικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων αθλητικών εκδηλώσεων, κλειστών και ανοικτών, για ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα.
 • Όλων των παιδικών χαρών.
 • Της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
 1. Η απόφαση αυτή αφορά όλους του πολίτες που κάνουν χρήση των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
 1. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους αθλητικούς συλλόγους και τις ακαδηµίες που δραστηριοποιούνται σε δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 1. Όλες οι επίσηµες αθλητικές αναµετρήσεις θα πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων των θυρών, χωρίς την παρουσία θεατών, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήµατος βρίσκονται συνολικά έως εξήντα (60) άτοµα.
 1. Η τέλεση των πολιτικών γάµων, προσωρινά, δεν αναστέλλεται, αλλά θα πραγµατοποιείται στο γραφείο του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, µε την παρουσία αυστηρά έως οκτώ (8) ατόµων.
 1. Η απόφαση έχει άµεση ισχύ και θα διαρκέσει έως και 24.3.2020 ή µέχρι νεωτέρας αποφάσεως.
 1. Τονίζεται ότι, λόγω του ότι η επιδηµία εξελίσσεται, οι οδηγίες και τα µέτρα πρόληψης ενδέχεται να τροποποιηθούν και πάντοτε θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως, των αρµόδιων Υπουργείων, καθώς και των επίσηµων επιστηµονικών φορέων ΕΟ∆Υ.

 

Μοιραστείτε το…