Διακοπή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η. και Αθλητικών Δραστηριοτήτων στις 15/10/2021

Διακοπή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η. και Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 227 & 233 του Ν.3463/06
3. Την υπ΄αριθμ.01/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” που αφορά στην επικύρωση της απόφασης 301/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών σχετικά με τον ορισμό Προέδρου.
4. Το με υπ’ αριθ. 125861/12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά του συνημμένου με αριθ. πρωτ. 4810/12-10-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5. Το με υπ’ αριθ. 26561/13-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μετά του συνημμένου με αριθ. πρωτ. 4814/13-10-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6. Την με αριθμ.1502/42496/14-10-2021 απόφαση Δημάρχου
7. Τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες

αποφασίζει

Τη διακοπή λειτουργίας όλων των Παιδικών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η. και Αθλητικών Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών, την 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία των ανωτέρω δομών δύσκολη.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Αγγελική Ζαχαριάδη


ΑΔΑ: 6Χ49ΟΞΤΩ-ΡΛΑ

Μοιραστείτε το…