Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά από έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υπογεγραμμένο από  τον Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκη,  σας ενημερώνουμε  ότι:

Στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει  για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου  των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων.

Το έγγραφο αυτό προβλέπει ρητά ότι: Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό  μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020(Α΄148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία που θα ζητήσουν παραχώρηση κατά την αθλητική περίοδο 2021-2022 από το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, θα πρέπει να μας έχουν καταθέσει πρώτα την αθλητική αναγνώριση και τον αριθμό του ηλεκτρονικού τους μητρώου και κατόπιν να προβούμε στην παραχώρηση αθλητικού χώρου.

 

Μοιραστείτε το…