Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΗΦΑ (ΦΕΚ)

Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

ΦΕΚ Β’ 5097 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΡΟΣ Α

Στο πρώτο μέρος του παρόντος Οργανισμού παρουσιάζονται τα Όργανα Διακυβέρνησης, του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προ βλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) και τον ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53)

2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου προβλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) και τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 29 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5097 52301 52302 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5097/29.09.2022 και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες δια τάξεις» (Α’ 133).

ΜΕΡΟΣ Β

Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η διάρθρωση των δομών του νέου Οργανισμού με τις ισχύουσες αρμοδιότητές τους.

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου συγκροτούνται ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
1. Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Τύπου
3. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
5. Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

6.1 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού
6.2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
6.3 Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης
6.4 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

7. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδικής Φροντίδας

7.1 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας Βορείου Τομέα
7.2 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας Νοτίου Τομέα
7.3 Τμήμα Υποστήριξης και Συντονισμού Υπηρεσιών Παιδικής Φροντίδας
7.4 Τμήμα Υγειονομικής Φροντίδας

8. Διεύθυνση Αθλητικών Υπηρεσιών

8.1 Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης
8.2 Τμήμα Προγραμμάτων και Δράσεων
8.3 Τμήμα Διαχείρισης Αθλητικών και λοιπών Υποδομών

 

Μοιραστείτε το…