Νέος Οργανισμός  Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΗΦΑ

Το Νομικό Πρόσωπο ΔΗΦΑ, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη τη συμβουλευτική υποστήριξή του κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών του, από την οποία προέκυψε η αναγκαιότητα τροποποίησης του υφιστάμενου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας έτσι ώστε να υπάρξουν:

 • Νέες δομές εξυπηρέτησης των δημοτών και των ωφελούμενων των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου
 • Νέες δομές εξυπηρέτησης των εσωτερικών διαδικασιών υποστήριξης του Νομικού Προσώπου
 • Κατοχύρωση όλων των εργαζομένων που υπηρετούν στον Οργανισμό
 • Νέες θέσεις ευθύνης για ανέλιξη των εργαζομένων
 • Εκσυγχρονισμός και συμμόρφωση της λειτουργίας του Νομικού Προσώπου με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

ΜΕΡΟΣ Α

Στο πρώτο μέρος του οργανισμού παρουσιάζονται τα Όργανα Διακυβέρνησης, του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπονται από το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Ν. 4555 /2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4674/11-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου προβλέπονται από το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

 

ΜΕΡΟΣ Β

Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η διάρθρωση των δομών του νέου Οργανισμού με τις ισχύουσες αρμοδιότητές τους.

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου συγκροτούνται ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

 1. Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Τύπου
 3. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαφάνειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 4. Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  5.1 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού
  5.2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
  5.3 Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης
  5.4 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδικής Φροντίδας
  6.1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας Βορείου Τομέα
  6.2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας Νοτίου Τομέα
  6.3. Τμήμα Υποστήριξης και Συντονισμού Υπηρεσιών Παιδικής Φροντίδας
  6.4 Τμήμα Υγειονομικής Φροντίδας
 1. Διεύθυνση Αθλητικών Υπηρεσιών
  7.1 Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης
  7.2 Τμήμα Προγραμμάτων και Δράσεων
  7.3 Τμήμα Διαχείρισης Αθλητικών και λοιπών Υποδομών

Μοιραστείτε το…