Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κυλικείου Αχαρναϊκού

Περίληψη διακήρυξης «Εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του
Δημοτικού Σταδίου Αχαρνών – “Αχαρναϊκός” στις Αχαρνές, επί της οδού Σωτηρίου Πηγαδά & Π. Βλάχου»

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κυλικείου Αχαρναϊκού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία  πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» στο Δημοτικό Στάδιο Αχαρνών “Αχαρναϊκός” στις Αχαρνές, επί της οδού Σωτηρίου Πηγαδά & Π. Βλάχου, κατόπιν της υπ’ αριθμ 11/2017 απόφασης Δ.Σ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές, την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη, ώρα 10:30-11:30 π.μ.

Όροι διεξαγωγής δημοπρασίας και διακηρύξεως αυτής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει  τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής εκάστου συμμετέχοντος και η οποία θα αναφέρει τα εξής:

 1. Ότι γνωρίζουν τους όρους της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και ότι, αφού επισκέφθηκαν τον προς μίσθωση χώρο και έλαβαν γνώση των πραγματικών δεδομένων, τον βρήκαν κατάλληλο για τη χρήση που τον προορίζουν, αποδεχόμενοι αυτούς χωρίς καμία επιφύλαξη.
 2. Ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως Κυλικείο και μόνον.
 3. Ότι θα διαθέτουν τα είδη κυλικείου στις τιμές που αναγράφονται στη στήλη «επιτρεπόμενη τιμή» του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι και ότι δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα ως προς την υιοθέτηση των τιμών του εν λόγω πίνακα ή μικρότερων.
 4. Ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ κλπ. ή ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ή εναντίον των μετόχων τους από το Δημόσιο ή άλλα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κλπ. νομικές ή άλλες διαδικασίες δικαστικώς ή εξωδίκως, καθώς και ένδικα μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιαδήποτε μορφής που είχαν αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί.
 5. Ότι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των υγειονομικών και άλλων διατάξεων λειτουργίας του κυλικείου έναντι κάθε αρχής και των καταναλωτών.
 6. Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησής τους.

 Εγγύηση συμμετοχής  ποσού τριακοσίων εξήντα (360,00€).

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται η προσκόμιση  εγγύησης σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενο για ένα έτος τουλάχιστον, ύψους 360.00€.

Για την εν λόγω εγγύηση θα κατατεθεί είτε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, χωρίς περιορισμένο χρόνο ισχύος (ανοικτή).

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον οριστικό πλειοδότη μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των  οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό αυτών επάγγελμα και η κατά το τρέχον του διαγωνισμού έτος άσκησης αυτού.

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού του ιδίου και του εγγυητή του.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον πρόκειται να φυσικά πρόσωπα. Εναλλακτικά, για τις Ο.Ε. απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των ομορρύθμων εταίρων τους, ενώ για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους.

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι:

 1. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:
 2. ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
 3. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
 4. Προκειμένου περί νομικών προσώπων:
 5. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
 6. δεν βρίσκεται σε λύση ή/και εκκαθάριση

iii. δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

 1. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
 2. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή
 3. δεν έχει κινηθεί αίτηση κατ’ αυτού για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Επικύρωση εγγράφων:

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου και της φορολογικής ενημερότητας, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα. Ο προσφέρων μπορεί να καταθέσει ακόμη και οτιδήποτε στοιχείο κρίνει ότι θα βοηθήσει την επιτροπή στη σωστή επιλογή της.

Εκπροσώπηση δια πληρεξουσίου

Φυσικά πρόσωπα: Εφόσον ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, πρέπει ο αντιπρόσωπός του να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισμού ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Νομικά Πρόσωπα: Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων με οποιαδήποτε μορφή (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες κλπ.), είναι απαραίτητο να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η μετοχική σύνθεση και η νόμιμη εκπροσώπηση. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα –όπου απαιτείται– από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Λόγοι απόρριψης της προσφοράς των διαγωνιζομένων αποτελούν  :

 1. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
 2. Αποκλεισμός συμμετοχής τους σε διαγωνισμού του Δημοσίου και ΝΠΔΔ,
 3. Σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ιδίως η οιαδήποτε παραβίαση υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.
 4. Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
 5. Η παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων στο παρελθόν προσώπων (φυσικών ή νομικών) τα οποία είναι μέτοχοι νομικών προσώπων τα οποία υποβάλουν στον παρόντα διαγωνισμό υποψηφιότητα.
 6. Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

7.Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου απαιτούνται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις, αυτές θα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Το δε γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται με ημερομηνία θεώρησης, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος αποστείλει ταχυδρομικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφορών την προσφορά του, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου του διαγωνισμού στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα  δικαίωμα δεν  αποκτά προς αποζημίωση λόγου  μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του νπδδ ή της διοικητικής αρχής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, της ενεργούμενης ,με  αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής σχετικά με την  κατακύρωση  ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά  η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του νπδδ χωρίς να διενεργηθεί δικαστική παρέμβαση και ενεργείται  αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον διαφοράν του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης της.

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση την αναγκαίας άδειας λειτουργίας του κυλικείου. Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών ο μισθωτής υποχρεούται να ζητήσει από το ΝΠΔΔ  όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή από μέρους του των απαιτούμενων αιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας του κυλικείου. Το ΝΠΔΔ υποχρεούται το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός εύλογου χρόνου να χορηγήσει στον μισθωτή όλα τα στοιχεία που αιτείται. Στη συνέχεια, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη χορήγηση των ανωτέρω από το ΝΠΔΔ, ο μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει σ αυτό την απαιτούμενη αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του κυλικείου. Αμέσως μόλις υποβάλει την εν λόγω αίτηση, ο μισθωτής υποχρεούται να την κοινοποιήσει στο ΝΠΔΔ .
 • Ο μισθωτής φέρει την ευθύνη σε περίπτωση μη έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, και ενέχεται αποζημιωτικά έναντι του ΝΠΔΔ εξ αυτών των αιτιών. Σ‘ αυτή την περίπτωση και εφόσον παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα, ο προσδιορισμός του οποίου επαφίεται στην απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, χωρίς ο μισθωτής να προσκομίσει στο ΝΠΔΔ την απαραίτητη άδεια λειτουργίας του κυλικείου, τότε επέρχονται οι εξής συνέπειες: α)καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ΝΠΔΔ η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης, β) κηρύσσεται έκπτωτος και υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του ΝΠΔΔ, γ)καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν ευθύνεται ο μισθωτής για τη μη έκδοση άδειας λειτουργίας του κυλικείου από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας για λόγους που ανάγονται στην καταλληλότητα του μισθίου ακινήτου. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, το ΝΠΔΔ επιστρέφει στο μισθωτή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, απαλλασσόμενου του ΝΠΔΔ οποιασδήποτε ευθύνης απέναντι στο μισθωτή, ενώ ρητά ορίζεται ότι το ΝΠΔΔ δεν ενέχεται αποζημιωτικά έναντι του Αναδόχου εξ αυτών των αιτών.
 • Ο δε μισθωτής υποχρεούται να αρχίσει να λειτουργεί το κυλικείο την ημέρα έναρξης της μίσθωσης. Την ημέρα έναρξης της μίσθωσης θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου, μη περιλαμβανομένου εξοπλισμού.
 • Η σύμβαση δύναται να λυθεί  και πριν του συνομολογηθέντος χρόνου  από το ΝΠΔΔ και να ακολουθήσει η βίαιη έξωση του μισθωτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει λόγω ποινικής    ρήτρας, η οποία πρόσθετα συνομολογείται, και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα ολόκληρου του χρόνου της μισθώσεως, ανεξαρτήτως του αν το ΝΠΔΔ εκμισθώσει ή όχι το μίσθιο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι της λήξεως της μισθώσεως.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στο ΝΠΔΔ τόκους υπερημερίας επί των μισθωμάτων, τα οποία δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα από της ημερομηνίας καθυστερήσεως εκάστου εξ αυτών και μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεώς τους.
 • Η τυχόν τροποποίηση των όρων της συμβάσεως μισθώσεως γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου.
 • Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το ΝΠΔΔ οποιουδήποτε δικαιώματός της εφάπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.
 • Για τα είδη των οποίων η τιμή δεν ορίζεται με αγορανομική διάταξη, ο μισθωτής μπορεί να υποβάλει στο ΝΠΔΔ αιτιολογημένη πρόταση για διαμόρφωση νέων τιμών, μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της μίσθωσης και σε κάθε επόμενη ετήσια επέτειο. Το ΝΠΔΔ έχει υποχρέωση μόνο να εξετάσει την πρόταση του μισθωτή, δεν υποχρεούται ούτε να την αποδεχθεί ούτε να απαντήσει αιτιολογημένα στην πρόταση.
 • Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Μισθωτή από την ερμηνεία και εκτέλεση της συμβάσεως υπάγονται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της    Αθήνας.
 • Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ή υποχρεωθεί εκ του Νόμου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η μεταφορά του κυλικείου σε άλλο χώρο, ο μισθωτής δύναται να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στο νέο χώρο μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης. Το ΝΠΔΔ υποχρεούται να ενημερώσει το μισθωτή σχετικώς 3 μήνες πριν τη μεταφορά, προσδιορίζοντας επακριβώς το χώρο στον οποίο μεταφέρεται το κυλικείο.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να απαντήσει στο ΝΠΔΔ για το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη μίσθωση του κυλικείου εντός 10 ημερών από τη σχετική ενημέρωση του από το ΝΠΔΔ. Εάν αρνηθεί, η μίσθωση λύεται την ημέρα που ορίστηκε ως ημέρα μεταφοράς. Αν συναινέσει στη συνέχιση της μίσθωσης, υποχρεούται να προσκομίσει άδεια λειτουργίας για το νέο χώρο και η μεταφορά γίνεται με την χορήγηση της άδειας.
 • Ο μισθωτής δεσμεύεται να εφαρμόσει και να διατηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας ως και μόνιμη διαδικασία ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και οδηγούς ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Ο μισθωτής θα πρέπει να παρέχει και τον πλήρη εξοπλισμό λειτουργίας του κυλικείου (συμπεριλαμβανομένων καθισμάτων και τραπεζιών). Οι προδιαγραφές και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τελούν υπό την έγκριση και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
 • Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αιτείται την μείωση του μισθώματος, και των συμφωνημένων αναπροσαρμογών του, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από της κατακυρώσεως της μίσθωσης και εφ’ εξής, ακόμα και λόγω βλαβών και ζημιών του μισθίου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων, εξ’ οιουδήποτε λόγου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (περιοριστικά αναφερομένων: του σεισμού, της θεομηνίας και του πολέμου) και βανδαλισμών. Ακόμη, ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μισθίου.
 • Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά του κυλικείου πέρα από τη συνηθισμένη χρήση του, και οφείλει να παραδώσει κατά τη λήξη ή την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως στο ΝΠΔΔ τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κυλικείου σε καλή κατάσταση, όπως τους παραλαμβάνει, υποχρεούμενος διαφορετικά σε αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε φορά, με έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. Το μίσθιο θα παραδοθεί, κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση στην οποία είναι σήμερα .
 • ΤΟ ΝΠΔΔ δεν έχει καμία υποχρέωση επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού του καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης ακόμη κι αν είναι αναγκαίες εκτός αν αφορούν όλο το χώρο εντός του οποίου στεγάζεται το κυλικείο.
 • Απαγορεύεται στο μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση, μεταρρύθμιση ή επισκευή στο μίσθιο, όπως επίσης και να τοποθετήσει διαφημιστικές επιγραφές, φωτεινές ή όχι, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΝΠΔΔ. Κάθε τροποποίηση, μεταρρύθμιση ή επισκευή, η οποία θα γίνει είτε με τη συναίνεση του ΝΠΔΔ είτε χωρίς αυτή, θα παραμείνει προς όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, μη δικαιουμένου να αφαιρέσει αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι, πολυτελής, αναγκαία ή καλλωπιστική. Κάθε ενδεχόμενη παρέμβαση στα κτιριακά και της ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του μισθίου θα γίνεται κατόπιν έγγραφης σύμφωνης γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπό την επίβλεψή της. ΤΟ ΝΠΔΔ σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρξε η συναίνεσή της, θα αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.
 • Απαγορεύεται στο μισθωτή η τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώρους και στο μίσθιο εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να το βλάψουν ή να το ρυπάνουν.
 • Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να αντικαθιστά αμέσως τα φθαρμένα εξαρτήματα (ηλεκτρικά, κρουνοί, υδραυλικά, θύρες, παράθυρα κλπ.) αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα προξενήσει στο μίσθιο και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει με δαπάνες του εντός δέκα ημερών από της εμφανίσεώς τους, χωρίς να έχει δικαίωμα ή αξίωση κατά της ΝΠΔΔ για την πληρωμή ή την απόδοση σε αυτόν, των ποσών που πλήρωσε.
 • Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να διαταράσσει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των χρηστών και των εργαζομένων στους χώρους του Ιδρύματος (Διοικητικό και Διδακτικό Προσωπικό).
 • Τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας όλων εν γένει των εγκαταστάσεων του μισθίου (υδραυλικών, ηλεκτρικών κ.ά.), οι δαπάνες καταναλώσεως ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ., τα συνεισπρατόμενα με το λογαριασμό της ΔΕΗ τέλη και φόροι (υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου) καθώς και οι δαπάνες εκείνες, οι οποίες λόγω της φύσεώς τους ή εθιμικά βαρύνουν τον μισθωτή.
 • Απαγορεύεται η φανερή ή σιωπηρή, ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου. Η τυχόν παραμονή στο μίσθιο άλλου προσώπου που έλκει δικαιώματα από τον μισθωτή μετά την ημερομηνία λήξης ή λύσης της μίσθωσης, δεν θεωρείται σε καμιά περίπτωση παράταση ή σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, λόγω αποζημίωσης χρήσης, για κάθε μήνα παραμονής του στο μίσθιο, ποσό ίσο με το μέχρι τότε καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα. Επίσης υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου με το 1/10 (ένα δέκατο) του καταβαλλομένου μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα από την λήξη ή την λύση της μισθώσεως, μέχρι την παράδοση του μισθίου λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος επίσης να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημιά που η καθυστέρηση παράδοσης του μισθίου, ελεύθερου και σε άριστη κατάσταση, μπορεί να επιφέρει στον εκμισθωτή.
 • Η πρόσληψη συνεταίρου, η αλλαγή χρήσης του μισθίου, η μεταβολή της νομικής μορφής και η πώληση της επιχείρησης επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΝΠΔΔ.
 • Εάν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από το μίσθιο κατά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, υποχρεούται στη συνέχιση της καταβολής του μισθώματος. Επίσης υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή λόγω ποινικής ρήτρας, ποσό ίσο με το 1/10 (ένα δέκατο) του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα καθυστερήσεως από τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, μέχρι την παράδοση του μισθίου, υποχρεούμενος επίσης να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημιά που η καθυστέρηση παράδοσης του μισθίου, ελεύθερου και σε άριστη κατάσταση, μπορεί να επιφέρει στον εκμισθωτή.
 • Κάθε δικόγραφο ή εξώδικο έγγραφο που αφορά αμέσως ή εμμέσως την μίσθωση απευθυνόμενο κατά του μισθωτή , μέχρις της παραδόσεως του μισθίου στο εκμισθωτή και  παραλαβής αυτού από τον εκμισθωτή ,θα μπορεί να κοινοποιείται νόμιμα στο ως άνω μίσθιο ή εις την εν αρχή δηλωθείσα έδρα του μισθωτή ..
 • Ο μισθωτής υποχρεούται με την παραλαβή του μισθίου να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου (διάρρηξης, κλοπής, πυρκαγιάς κλπ.) τόσο για το μίσθιο όσο και τα εμπορεύματα και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων. ΤΟ ΝΠΔΔ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε αποζημίωση, έναντι οιασδήποτε ζημίας, φθοράς κλπ. από τρίτους.
 • Απαγορεύεται ο μισθωτής να προβαίνει στην οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων εντός του χώρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΝΠΔΔ.
 • Ο έλεγχος των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών με την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείου και των υγειονομικών, αγορανομικών, αστυνομικών και άλλων διατάξεων, ως και των προδιαγραφών ποιότητας που αναλυτικά περιγράφονται στη διακήρυξη σε ειδικό παράρτημα, όπως επικαιροποιούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, πραγματοποιείται από ειδική προ τούτο Επιτροπή Παρακολούθησης και Λειτουργίας του κυλικείου, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη-σύμβαση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, η αρμόδια Επιτροπή κατ’ αρχάς θα προβεί σε έγγραφες συστάσεις και υποδείξεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος, και πάντως όχι μεγαλύτερου των 15 ημερών, μη συμμόρφωση του μισθωτή στις παραπάνω συστάσεις και υποδείξεις, επιβάλλεται πρόστιμο 300 € έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. Εάν παρά ταύτα ο μισθωτής εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται, η αρμόδια Επιτροπή παραπέμπει με εισήγησή της το θέμα στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ για να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (κατάπτωση όλου του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΝΠΔΔ, καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, αμέσως και αζημίως από το ΝΠΔΔ, αποκλεισμός του μισθωτή στο εξής από κάθε άλλο διαγωνισμό του ΝΠΔΔ κλπ.).
 • Απαγορεύεται στο μισθωτή να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του κυλικείου.
 • Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για λόγους απεργίας προσωπικού ή αποχής χρηστών ή κατάληψης, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του κυλικείου. Σε περίπτωση αυτόβουλης διακοπής της λειτουργίας του κυλικείου για δεύτερη φορά από τον ανάδοχο, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΝΠΔΔ. Επιτρέπεται η για εξαιρετικούς λόγους διακοπή της λειτουργίας του κυλικείου μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος να αποζημιωθεί από το ΝΠΔΔ.
 • Μετά τη λήξη της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, υποχρεούται να απομακρύνει τα έπιπλα και τα σκεύη που αγόρασε με δικές του δαπάνες, να εκκενώσει τους χώρους του κυλικείου και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Σε περίπτωση όμως μη πλήρους εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του μισθωτή προς το ΝΠΔΔ, αυτή δικαιούται να παρακρατήσει τα σκεύη, τις συσκευές και τις εγκαταστάσεις του μισθωτή. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών, ΤΟ ΝΠΔΔ δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του μισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από τη μίσθωση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει το μισθωτή.
 • Ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης από το ΝΠΔΔ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας του Κυλικείου, αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι παραβαίνει κατ’ επανάληψη όρο της σύμβασης. Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του Κυλικείου, στην ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων ειδών, τη διάρκεια λειτουργίας του Κυλικείου και την τήρηση άμεπτης καθαριότητας. Ο μισθωτής, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος, υποχρεούται να αποχωρήσει από το μίσθιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της έκπτωσης, άλλως αποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς να δικαιούται αποζημίωσης.
 • Ο μισθωτής μπορεί να προσλάβει για την καλή λειτουργία του κυλικείου το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπόχρεος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο ίδιος και το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το προβλεπόμενο βιβλιάριο υγείας. Εντός ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιδείξει τα πρωτότυπα βιβλιάρια υγείας του προσωπικού που θα εργάζεται στο κυλικείο, θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές.
 • Όπως ρητά αναφέρεται στον της παρούσας, ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του χορηγηθούν οι αναγκαίες άδειες λειτουργίας και κάθε άλλη άδεια που αφορά την εν γένει λειτουργία του κυλικείου. Οι συνέπειες παράβασης αυτής της υποχρέωσης του μισθωτή ορίζονται ανωτέρω στον όρο της παρούσης.
 • Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές άδειες λειτουργίας των κυλικείων, ενώ ο νόμιμος εκπρόσωπός του είναι αγορανομικός υπεύθυνος έναντι των αρμόδιων αρχών.
 • ΤΟ ΝΠΔΔ δικαιούται να τοποθετήσει στο χώρο του κυλικείου προθήκη, όπου θα εκτίθενται είδη που παράγει ή που διαθέτει προς πώληση το ΝΠΔΔ. Η μορφή και οι διαστάσεις της προθήκης καθώς και το σημείο τοποθέτησης αυτής προσδιορίζονται από το ΝΠΔΔ, με πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας του ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Ο μισθωτής υποχρεώνεται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του και γενικά το μίσθιον, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το κάθε κίνδυνο  καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Το νπδδ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται   το μίσθιο ,για την οποία αποδεικνύεται ότι έχει  λάβει γνώση , ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεώνεται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο  στην κατάσταση που  το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η σιωπηρή αναμίσθωση,  και η  υπεκμίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, ορίζεται το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, εκ ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€)

Μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Τα μισθώματα καταβάλλονται στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, κατόπιν εκδόσεως Γραμματίου Εισπράξεως την ημέρα, που εξοφλείται μέσω Τραπεζικής κατάθεσης. Η έναρξη του πρώτου τριμήνου αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του Συμφωνητικού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε καταβολής από τον μισθωτή, το ΝΠΔΔ δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το την προηγούμενη δημοπρασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχίζει 10 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως ορίζεται ανωτέρω και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τριών (3) ετών, με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης για δύο ακόμα έτη με απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθωτή που πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο ΔΣ του ν. π δ.δ τρεις (3) μήνες πριν από την λήξη της μίσθωσης .

Κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε .

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, το τεύχος των ειδικών όρων μίσθωσης του κυλικείου και το τεύχος των Προδιαγραφών Ποιότητας, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του μισθωτή και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους  κάτωθι όρους ,οι οποίοι ισχύουν υποχρεωτικά και αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης εκμίσθωσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η παρούσα μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του πδ. 34/1995 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων». (περ.ια του άρθρου 4)
 2. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
 3. ΤΟ ΝΠΔΔ έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη λήξη ισχύος της, μετά από προειδοποίηση τριών μηνών.
 4. Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να επισκεφθούν τον προς μίσθωση χώρο μετά από συνεννόηση με τον υπάλληλο του ΝΠΔΔ κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη  τηλέφωνο 210 2477 900.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (www.difa.gr)

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο  Προέδρου, (υπεύθυνη κ.Ειρήνη Μπαλή) ημέρες. Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ έως 13:00μ.μ. Διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39, στις Αχαρνές, Τηλέφωνο 210 2477900 FAX 210 2477901.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 10η Φεβρουαρίου  2017.

Ο Πρόεδρος

NΠΔΔ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γεώργιος Δασκαλάκης

Μοιραστείτε το…