Περίληψη διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ

Ημερομηνία: 20/03/2019
Αριθμ. Πρωτοκ.: 759

Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ
στη περιοχή Κάτω Αχαρνές του Δήμου Αχαρνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ, στο οποίο θα στεγαστεί ΚΑΠΗ στην περιοχή Κάτω Αχαρνές του Δήμου Αχαρνών

Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος του κέντρου της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως  χώρου 100-120 τετρ. μέτρα.

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην  επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων αυτ/των για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

Να διαθέτει WC για το προσωπικό και  τους ηλικιωμένους.

Να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις περισσότερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο και επιβάλλεται να είναι πλήρως περαιωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των πολεοδομικών διατάξεων.

Το κτίριο πρέπει να μην έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς, να πληροί καθ΄ ολοκληρία τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και επισκεπτών, να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ., Ο.Τ.Ε. κλπ) να διαθέτει εγκατάσταση συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο.

Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της σύμβασης της μίσθωσης, το οποίο θα πρέπει:

1) Nα είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, ελεύθερο, κενό, ασφαλές, σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων και έτοιμο προς χρήση.

 2) Nα βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομίμου βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του. Ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δύναται με ευθύνη και δαπάνη του, να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, προσθήκες και μεταβολές του μισθίου (χωρίσματα, σταθεροί πάγκοι κλπ) προκειμένου τούτο να εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, το ΝΠΔΔ δικαιούται να απομακρύνει όσες προσθήκες τοποθέτησε στο μίσθιο εάν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή παράδοσης-παραλαβής, επαναφέροντας το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε (λαμβανομένων υπόψη των φυσικών φθορών από τη συνήθη χρήση).

3) Απαιτούμενες διαμορφώσεις οι οποίες θα άπτονται σε μόνιμες εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν με έξοδα του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι εν λόγω υποδείξεις θα επεκτείνονται και στα υλικά κατασκευής. Τυχόν υπάρχουσες προκατασκευές θα συνυπολογιστούν ως πλεονέκτημα.

4) Ο εκμισθωτής βαρύνεται με την ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης και επισκευής των παγίων εγκαταστάσεων. Δεν αποκλείεται προσφορά ακινήτου με συμφερότερους για το ΝΠΔΔ  όρους επιπροσθέτως των όρων της παρούσης διακήρυξης.

5) Η εκτίμηση των όρων αυτών ανήκει στην αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης (άρθρο 7 Π.Δ.270/81), στην οποία ανήκει και η εκτίμηση για τη γενική και ειδική κατάσταση του μισθίου, τις ελλείψεις, βλάβες, φθορές και λοιπές επισκευές και διαρρυθμίσεις που τυχόν απαιτούνται, καθώς και ο καθορισμός και η ερμηνεία της ωφέλιμης επιφάνειας και της μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, στο γραφείο πρωτοκόλλου   του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στις Αχαρνές, στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 39, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο. Προέδρου, (υπεύθυνη κ. Μπαλή Ειρήνη) ημέρες. Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ έως 13:00μ.μ. Διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39, στις Αχαρνές, Τηλέφωνο 210 2477900 FAX 210 2477901.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γιαννακόπουλος

Μοιραστείτε το…