Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης οικήματος

                                                                                                                         Ημερομηνία  7-9-17
Αριθμ. Πρωτ. 3794

Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης οικήματος

 Mε σκοπό την στέγαση ΚΑΠΗ στην περιοχή των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών από το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση, οικήματος

με σκοπό την στέγαση ΚΑΠΗ στην περιοχή των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών από το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών η οποία θα διεξαχθεί  κατά τα οριζόμενα του Π.Δ. 270/1981 σε δύο φάσεις, ως εξής:
Α’. Διακήρυξη εκδηλώσεως ενδιαφέροντος :

α) Ο Πρόεδρος της Κοινότητος δημοσιεύει, λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους, από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ αρμοδίου οργάνου, πλην του τιμήματος, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον,

β) Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981,έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2017 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 π.μ. η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Εν συνεχεία το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, μεριμνά για την κοινοποίηση, με αποδεικτικό, της έκθεσης αξιολόγησης σε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Σε αυτή την φάση καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που προσφέρουν οίκημα για μίσθωση, την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας να προσκομίσουν και τα παρακάτω:

την άδεια οικοδομής

-το τοπογραφικό διάγραμμα και

-τις κατόψεις του ακινήτου

Β’. Διενέργεια δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό,να λάβουν μέρος σ’αυτήν μόνον εκείνοι, των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στην δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται εις τα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 1

Όργανα διενεργείας δημοπρασιών

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία με φανερές και προφορικές προσφορές , για την μίσθωση οικήματος από το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨ για την στέγαση ΚΑΠΗ στην περιοχή των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών,που θα διεξαχθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση Ακινήτων, κατόπιν της με αριθ. 87/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (άρθρο 1).

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας-Περιγραφή αντικειμένου

Η δημοπρασία θα είναι, μειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στις Αχαρνές, στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 39, στις 09 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα από 8.00-10.30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με φανερές μειοδοτικές και προφορικές προσφορές .

Εκμισθούμενος χώρος : Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως χώρου  έως 150 τετρ. μέτρα σε Ισόγειο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων επιβατηγών αυτ/των και ενός φορτηγού βαρέως τύπου.

Να διαθέτει WC .

Να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις περισσότερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

ΑΡΘΡΟ 3

Όροι διεξαγωγής δημοπρασίας και διακηρύξεως αυτής

Δικαίωμα συμμετοχής στην διεξαγωγή της διαδικασίας και της διακηρυσσομένης δημοπρασίας (διαγωνισμό) έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα και εφόσον:

Α) Δεν είναι συγγενείς εξ΄ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και 3ου βαθμού, προς τον Πρόεδρο ή προς μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Β) Προσάγουν, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης τουΤαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ποσού ίσου με 516€. που θα αντικατασταθεί με άλλη, μετά την υπογραφή της συμβάσεως ποσού ίσου προς ποσοστό 10% επί του επιτευχθησομένου ετήσιου μισθώματος.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο καθορισμός του ύψους του μισθώματος, μετά από επιτόπια έρευνα του ακινήτου, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων (Ελ.Συν.Τμ. 7 Πράξη 79/2010), πριν τη λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ.1 και 4 του άρθρου7.ΠΔ/1981.

Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως. Εάν κάποιοι μειοδοτούν για λογαριασμό άλλου, οφείλουν να το δηλώσουν στην Επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας νόμιμα πληρεξούσια έγγραφα, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχουν για λογαριασμό τους με όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Με την έναρξη του διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος παραδίδει στην Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφονται στα Πρακτικά. Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, διότι δεν τηρεί τους προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται επίσης στα πρακτικά που θα συνταχθούν.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Συμβόλαια Ακινήτου

Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας

 1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα παρούσης απόφασης, ποσού 516€
 2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

Εγγυητής :

 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής .
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Φορολογική Ενημερότητα

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, προφορική και φανερή. Κάθε προσφορά που γίνεται από τους διαγωνιζομένους είναι δεσμευτική, δέσμευση η οποία μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από το πρώτο διαγωνιζόμενο στους υπολοίπους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Οι προσφορές των μειοδοτών γίνονται προφορικά, αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη και προσυπογράφονται από αυτούς. Προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή του ΝΠΔΔ την ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Μετά τα πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Για τη συνέχιση της Δημοπρασίας πέρα από την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, απόφαση της οποίας καταχωρείται στα Πρακτικά. Όταν η οριζόμενη ώρα (ή τυχόν επιμήκυνση της, σύμφωνα με τα παραπάνω)παρέλθει, κηρύσσεται λήξασα η δημοπρασία, αναγράφεται αυτό στα Πρακτικά και απαγορεύεται για οποιαδήποτε λόγο, μεταγενέστερα, η αποδοχή προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Τελευταίος μειοδότης είναι δεσμευμένος για την προσφορά του μέχρι να γίνει η κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία καθιστά οριστικά τον μειοδότη, εκμισθωτή.

Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην ελεύθερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής. Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας ή την κοινοποίηση της μη εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής στον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση. Η επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι συμφέρον για το ΝΠΔΔ, μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ για τη μη

έγκριση αναφέροντας τους λόγους. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Πρόεδρο, εάν δεν παρουσιαστεί μειοδότης. Επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου:

Σε περίπτωση το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ή την Περιφέρεια Αττικής λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος, σχετικά με την διενέργεια της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή όταν μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής αποφάσεως της Περιφέρειας Αττικής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, και σαν αρχικό όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που είχε κατακυρωθεί με δυνατότητα να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Οι τελευταίοι μειοδότες είναι υποχρεωμένοι, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης , η σύμβαση θεωρείται οριστική. Επίσης μετά την πάροδο άπρακτου δεκαημέρου, όπως ορίζεται στην αρχή του άρθρου, και σε περίπτωση μη εμφανιζομένου του εκμισθωτή ή αρνούμενου την υπογραφή της σύμβασης και παράδοση του μισθίου, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του μισθωτού, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει νέα δημοπρασία σε βάρος του μειοδότη, ο οποίος ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου και αλληλέγγυα για την επιπλέον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη, η οποία διαφορά καθώς και κάθε άλλη γι΄ αυτό το λόγο ζημιά, καταβάλλεται από τον μειοδότη -εκμισθωτή στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Οι μειοδότες που θα αναδειχθούν εκμισθωτές υποχρεώνονται στην καταβολή όλων των τελών, εισφορών, υπέρ τρίτων δικαιώματος, χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων και λοιπών εγγράφων, καθώς και όλων των επιβαρύνσεων της σύμβασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα, σε περίπτωση συντάξεως της σύμβασης σε συμβολαιογράφο, καθώς και τα έξοδα που θα δημιουργηθούν για τυχόν δημοσίευση και επαναληπτική δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνουν τους αναδειχθησόμενους τελευταίους μειοδότες, στους οποίους κατακυρώνεται η δημοπρασία.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ανά μήνα,  μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα του επόμενου μηνός από την λήξη του προηγούμενου, κατόπιν εκδόσεως Γραμματίου Εισπράξεως την ημέρα, που εξοφλείται μέσω Τραπεζικής κατάθεσης.

Η έναρξη του πρώτου μήνα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του Συμφωνητικού.

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ,ως μισθωτής σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης στους εκμισθωτές για την εκ συνήθους χρήσεως φθορά στο μίσθιο ή για οποιοδήποτε τυχαίο ή εξ ανωτέρας βίας γεγονός, που πιθανόν προκαλέσει φθορές, βλάβες και ζημιές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης της παρούσης, που αναφέρεται στα δικαιώματα του ΝΠΔΔ σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της.

Επίσης το ΝΠΔΔ δεν υποχρεούται σε καμία προσθήκη ή επισκευή του μισθίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τους εκμισθωτές, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνούμενη χρήση.

Η παράβαση όρου της παρούσης διακήρυξης και του συντασσόμενου βάση αυτής μισθωτηρίου συμβάσεως από τον μειοδότη εκμισθωτή παρέχει στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ το δικαίωμα όπως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Περιφέρεια Αττικής και χωρίς άλλη διαδικασία να κηρυχθεί έκπτωτος, με την κοινοποίηση προς αυτόν της ως άνω αποφάσεως ,οπότε και επέρχονται οι ως άνω συνέπειες, μη αποκλειόμενης και από το μισθωτή ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ επιδίωξης κάθε άλλης για οποιοδήποτε λόγο αποζημίωσής του.

Για την διακηρυσσόμενη μίσθωση δεν καταβάλλονται από το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ μεσιτικά.

Το νπδδ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο ,για την οποία αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση , ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεώνεται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η σιωπηρή αναμίσθωση, και η υπεκμίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.

Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, αποκλειστικά για την στέγαση ΚΑΠΗ στην περιοχή των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών από το Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών απαγορευμένης της μεταβολής της συνομολογημένης χρήσεώς του, ως και της υπομισθώσεως αυτού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από πενταετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήγει την προηγούμενη ημερομηνία αυτής μετά από πέντε έτη.

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, διατηρεί το δικαίωμα, όταν θα αποκτήσει ιδιόκτητο χώρο για τον πιο πάνω σκοπό, να μπορεί μόνος του και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να λύει μονομερώς την πιο πάνω μίσθωση με έγγραφη δήλωση προς τον εκμισθωτή, η οποία θα γίνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν και χωρίς να έχει το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, υποχρέωση αποζημίωσης για την πρόωρη λήξη.

Από την λήξη της προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση, της ενεργουμένης ,με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής σχετικά με την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωσιν λόγου μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του νπδδ ή της διοικητικής αρχής.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, της ενεργούμενης ,με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής σχετικά με την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του νπδδ χωρίς να διενεργηθεί δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον διαφοράν του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης της.

Ο μισθωτής υποχρεώνεται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια του και γενικά το μίσθιον, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το κάθε κίνδυνο καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 4

Δημοσίευση διακηρύξεως

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Προέδρου, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αυτής στην εξώθυρα της έδρας του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39, στις Αχαρνές, καθώς και στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αχαρνών επί της οδού Φιλαδελφείας και Μπόσδα 57, στις Αχαρνές συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του νπδδ.(www.difa.gr)

ΑΡΘΡΟ 5

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και διεξάγεται κατά την οριζόμενη στην διακήρυξη, ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και μετά την οριζόμενη στην διακήρυξη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης στην διακήρυξη ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται εις τα πρακτικά.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειράν εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα ξεχωριστά που μειοδοτεί, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε αυτούς που ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπής και από τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ’ αυτού άλλος, βάσει ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα από τους παριστάμενους κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή η διενεργούσα την δημοπρασία και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος μειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσαν άγνοια γραμμάτων.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο κατά νόμο όργανο

ΑΡΘΡΟ 6

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του νπδδ, εάν δεν παρουσιασθεί σε αυτή μειοδότης.

Αν κηρυχτεί άγονος ο διαγωνισμός, θα ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις του ΠΔ 270/81.

Η δημοπρασία μπορεί να ματαιωθεί ή αναβληθεί για μεταγενέστερο χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αναλαμβάνει σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της. Η ματαίωσή ή αναβολή του διαγωνισμού μπορεί να ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν ή κατά την ώρα που έχει

προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο διαγωνισμός μας οποιονδήποτε τρόπο και δεν γεννά καμία υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ έναντι των διαγωνιζομένων για κάθε είδους δαπάνη ή άλλη τυχόν ζημία τους από την αιτία αυτή.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα της δεν εγκριθεί, από το νπδδ ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας), λόγου επιτευχθέντος αποτελέσματος ασύμφορου ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς

και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υπό του στοιχείου β της ανωτέρω παραγράφου η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το καταχωρημένο στο όνομά του ποσό, με τη δυνατότητα να μειωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του νπδδ, η οποία θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και αφού δημοσιευτεί αυτή, όπως στο άρθρο 4του παρόντος ορίζεται, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας,

διεξάγονται δε, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1,2 και 5 του παρόντος.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά, που δόθηκε κατά την προηγουμένη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 7

Εκτίμηση εκποιουμένων ακινήτων

 1. Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά από προηγούμενη καταμέτρηση και εκτίμηση του εκποιουμένου κτήματος, από επιτροπής, οριζόμενη από διοικητικό συμβούλιο και αποτελείται από δύο μελών του, από τα οποία ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τέτοια υπηρεσία από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της ΤΥΔΚ που ορίζεται από τον δημάρχου ή τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά περίπτωση.
 2. Αν το εκποιούμενο ακίνητο βρίσκεται την περιφέρεια άλλου δήμο ή κοινότητας, την εκτίμηση ενεργεί επιτροπή αποτελούμενη από δύο δημοσίους υπαλλήλους και ένα μηχανικό δημόσιο υπάλληλο, που ορίζονται από το Νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, με την αίτηση του ενδιαφερομένου δήμου ή κοινότητας. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο ανώτερος κατά βαθμό

των υπαλλήλων και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο αρχαιότερος.

 1. Εάν η αξία του εκποιουμένου ακινήτου είναι προφανώς μεγάλη, ο Νομάρχης δύναται να ορίσει επί πλέον και ένα οικονομικό δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει ως μέλος εις τις προβλεπόμενες επιτροπές από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος

άρθρου η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, και σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 1. Εκτίμηση από τις παραπάνω Επιτροπές ενεργείται και στις περιπτώσεις αγοράς από τους δήμους και κοινότητες ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους πριν τη λήψεως αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Στην περίπτωσιν που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας συγκεκριμένου ακινήτου, η αξία προσδιορίζεται κατά περιοχή ή ζώνη.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνταξη εκθέσεως εκτιμήσεως

 1. Οι Επιτροπές του προηγούμενου άρθρου, μετά από επιτόπιο έρευνα, συντάσσουν αιτιολογημένη έκθεση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον δήμο ή την κοινότητα, που βρίσκεται το ακίνητο, β) το είδος, την θέση τα όρια και γενικά λεπτομερή περιγραφή του, γ) το εμβαδόν και τις διαστάσεις του, δ) την

τρέχουσα αξία κατά στρέμμα ή τετραγωνικό μέτρο και ολόκληρου του ακινήτου, καθώς και τις πάνω σε αυτό φυτείες και κατασκευές.

 1. Η έκθεση αυτή μαζί με το διάγραμμα του ακινήτου, όπως συντάσσεται από τον τεχνικό μέλος της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή της ΤΥΔΚ της Νομαρχίας, κατά περίπτωση, αποστέλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής.
 2. Η εκτίμηση της επιτροπής λαμβάνεται υπ’ όψιν του διοικητικού συμβουλίου κατά την κατάρτιση της σχετικής διακηρύξεως για τον καθορισμό του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς, μη δυναμένου να μειωθεί πέραν του 10% επί της εκτιμήσεως της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκποιήσεως κινητών πραγμάτων αξίας πάνω των 100.000 δρχ. (τα ποσά αντιστοιχούν σε Ευρώ) για τους δήμους και 60000δρχ.για τις κοινότητες ή των εκάστοτε χρηματικών ορίων των καθοριζομένων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

βάσει των διατάξεων των άρθρων 189 και 226 του Δ.Κ.Κ.(Οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ. είναι οι αντίστοιχες του Π.Δ. 410/1995 και από 1.1.2007 του Ν. 3463/2006).

 1. Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν αναλόγως και επί εκποιήσεως, αγοράς, εκμισθώσεως και μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνδέσμων κοινοτήτων, συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων,δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δήμων και κοινοτήτων.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 1. Κάθε διάταξη γενική ή ειδική που ρυθμίζει τα διεπόμενα θέματα, από το παρόν, καταργείται.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος ισχύουν και για τις δημοπρασίας εκτελέσεως έργων ή

προμηθειών, του Π.Δ/τος 28/1980 “περί εκτελέσεως έργων ή προμηθειών Οργανισμών Τοπ. Αυτ/σεως.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προέδρου, (υπεύθυνη κ. Μπαλή Ειρήνη) ημέρες. Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ έως 13:00μ.μ. Διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39, στιςΑχαρνές.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2017.

Τηλέφωνο 210 2477900 FAX 210 2477901.

Άλλοι όροι :

Μπορούν να προστεθούν και άλλοι όροι που στη συγκεκριμένη περίπτωση τείνουν να εξασφαλίσουν πληρέστερα τα συμφέροντα του δήμου.

Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 περ. α’του Π.Δ. 270/281 η διακήρυξη της δημοπρασίας (ως και η σχετική περίληψη αυτής) απαιτείται να περιλαμβάνει τους όρους που έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο, πλην του τιμήματος (ανώτατου ορίου προσφοράς). Κατά συνέπεια σε αντίστοιχες αποφάσεις

δημοτικών ή διοικητικών συμβουλίων για αγορές ή μισθώσεις από τους δήμους και από δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους στη σχετική διακήρυξη (προκήρυξη) και τη δημοσίευση αυτής δεν πρέπει να περιλαμβάνεται όρος για το τίμημα.

Προσοχή: Σύμφωνα με την Πράξη 170//2013 του Κλιμ. Τμ. 7 Ελ. Συν δεν είναι νόμιμος όρος διακήρυξης και σύμβασης που συνάπτει Δήμος για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση υπηρεσιών ή κάλυψη λειτουργικών του αναγκών, με τον οποίο προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή Δήμου στον ιδιώτη εκμισθωτή. Συνεπώς, η δαπάνη που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για τη μίσθωση ακινήτου, δεν είναι νόμιμη.

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προκήρυξης μειοδοτικής φανερής και προφορικής μίσθωσης οικήματος από το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών¨ για την στέγαση ΚΑΠΗ στην περιοχή των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α) φάση στις 28 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη από 8.00-10.30

και

Β) φάση στις 09 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα από 8.00-10.30,

 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, βάση των άρθρων και των όρων, που προαναφέρονται στην εισήγηση

 

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
Γεώργιος Δασκαλάκης

Μοιραστείτε το…