Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους 2018-2019”

Αχαρνές, 25/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4972

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019”.

 

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ΄αριθμ.12/29-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου περιόδου 2018-2019, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών για τα προγράμματα Άθλησης Για Όλους .
 2. Την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1774/Β/17-06-2016)» «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
 3. Το υπ΄ αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-«Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2018-2019.
 4. Το άρθρο 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/ τ.Α΄/29-04-2013).
 5. Την «’Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2018 – 2019», όσον αφορά την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528(ΦΕΚ4478/09.10.2018) τεύχος Β’).
 6. Την υπ΄αριθμ.104/23-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  23 έως 60 ετών.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση ,κ.λ.π.)

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
 2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 8.  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα -αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την   Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής.
 10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύμφωνα  µε την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1774/Β/17-06-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες –διδακτορικό : 1 μονάδα)

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π .Α. γ. Ο με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ  ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ).

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξή: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες.      Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:

Πολυτεκνία: ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)

Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (λαμβάνει 0,5 μονάδες).

Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)

Μονογονεική οικογένεια : ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ).

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

 

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος του ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών  ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης).

Σημείωση:
α)Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

β) Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

 

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι για ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

Όροι Απασχόλησης

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθοριστεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν , παρέχοντας στο ΝΠΔΔ το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α. με δικαίωμα να εργαστούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών την εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 104/23-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών » . Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) και στην επίσημη ιστοσελίδα της www.difa.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών  στα  γραφεία  της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να  υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους , στα  γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρνές), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2167005271, από την Τρίτη 30-10-2018  και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες έως και  την Πέμπτη 08-11-2018, κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΥΠΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΑ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Γεώργιος Δασκαλάκης

Μοιραστείτε το…