Ανακοίνωση Πρόσληψης Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74/27-08-2020 Απόφαση Δ.Σ.

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών με επίσκεψη του δύο φορές το μήνα ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου.

Επίσης η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα βρεφονηπιακά τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος την 31/07/2021.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
• Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ στην διεύθυνση:
Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 25/01/2021 έως 29/01/2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Μοιραστείτε το…