Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” Περιόδου 2022-2023


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://aitisi.eetaa.gr/home από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 12η/8/2022 και ώρα 23:59.

Με την υποβολή της Αίτησης, οι αιτούντες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών συμμετοχής και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρονοδιάγραμμα:

Υποβολή Αιτήσεων: 02/08 –12/08/2022

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων: 16/08/2022

Υποβολή Ενστάσεων: 17/08 – 19/08/2022

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων: 23/08/2022

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

Μοιραστείτε το…