Περίληψη επανάληψης διακήρυξης Εκμίσθωσης κυλικείου

«Εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Αχαρνών-“Αχαρναϊκός” στις Αχαρνές, επί της οδού Σωτηρίου Πηγαδά & Π. Βλάχου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Αχαρνών-“Αχαρναϊκός” στις Αχαρνές, επί της οδού Σωτηρίου Πηγαδά & Π. Βλάχου

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφορών και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού προσφοράς αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9:00-10:00 π.μ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ από το Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές, έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, ώρα 13:00:μ.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αρμόδιος κα Ανθούσα Βλάχου Τηλέφωνο 210 2477-900 Φαξ 210 2477-901

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…