Περιληπτική Διακήρυξη: Τεχνικός Ασφάλειας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ , κος Γεώργιος Δασκαλάκης, προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) και του Π.Δ. 28/1980, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Αγ. Τριάδος 39 – Αχαρνές) έως και την 24/02/2015, ημέρα Τρίτη Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών & Αξιολόγησης Προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

Ο τεχνικός ασφάλειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), προϋπηρεσία διετής.

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, προϋπηρεσία διετής.

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), προϋπηρεσία πενταετής.

δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. προϋπηρεσία οκταετής.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφο 2, η προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετής, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετής και για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετής.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Α.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΠΔΔ στα τηλ.: 210 2477 900 και 210 2406 630.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…