Σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας Παιδιάτρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.

2. Τις υπ. αριθ. 05/05-02-2014 & 07/13-02-2015 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”

3. Το υπ’ αριθ. 41161/22-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ΄αριθμ.πρωτ.οικ.49161/22-10-2014), με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου» και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/172/20642/10-10-2014 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου (Παιδιάτρου) μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.

4. Το υπ’ αριθ. 68912/46885/14-11-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σε συνέχεια του υπ αριθμ. πρωτ. 68205/46571/31-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

5. Την υπ’ αριθ. 21983/11856/30-03-2015 εγκριτική απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1) ενός ιατρού, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” , που εδρεύει στις Αχαρνές συνολικής διάρκειας ενός έτους . Αντικείμενό του θα είναι η εκτέλεση του έργου της συχνής παρακολούθησης της σωματικής υγείας των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου ,με επίσκεψή του δύο φορές το μήνα ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. Επίσης η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα βρεφονηπιακά τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12μηνη ,η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 7.920,00 € και η δαπάνη θα αντληθεί από τον ΚΑΕ 15.6117 οικονομικού έτους 2015.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
5. Ό,τι άλλο αναφέρεται στα τυπικά προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ στην διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρνές, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 07/04/2014 έως 16/04/2014.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” www.difa.gr και σε (1) μία εφημερίδα και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6462

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
| |

Μοιραστείτε το…